SON DAKİKA

Kıbrıs Gerçek

Hükümetin 22 Maddelik İcraatı ve Bağlı Olduğu Kuruluşlar – Kibris Gercek

Hükümetin 22 Maddelik İcraatı ve Bağlı Olduğu Kuruluşlar – Kibris Gercek
Bu haber 05 Şubat 2018 - 12:01 'de eklendi ve 213 views kez görüntülendi.

İşte Hükümetin 22 Maddelik Öncelikleri

I- HÜKÜMETİN ÖNCELİKLİ İCRAATLARI :
1- Hükümet, göreve gelir gelmez ilk icraat olarak müşavirliği kaldıracaktır. (Bu amaçla
bundan böyle üçlü kararname ile atanacak kamu görevlilerinin görevden alınmaları
halinde müşavirlik hakkı kazanamayacağına ilişkin yasa tasarısını Meclise sunacaktır ve
ivedilikle yasalaşması yönünde irade ortaya koyacaktır.)

2- Hükümet göreve gelir gelmez, hali hazırda müşavir statüsüne sahip kamu görevlilerinin
hangi dairelerde hangi görevleri üstleneceklerini belirleyecek çalışmayı başlatacak ve iki
ay içinde bu çalışma tamamlayarak ilgili kişileri göreve başlatacak, görev kabul etmeme
veya kabul edip yapmama halinde mevzuattaki yaptırımlar uygulanacaktır.

3- Yürürlükteki mevzuata göre bugün müdür yahut müsteşar konumunda olup müşavir
olmaya aday olanların müşavirlik hakkı kazanmalarını önleyerek kamu yönetiminde
israfın önlenmesi ve verimlilik esasları çerçevesinde düzenleyecek bir yasaya ilişkin
çalışma hükümet göreve gelir gelmez başlatılacaktır. Bu yasal değişiklik yürürlüğe
konulmadan yeni müşavir yaratacak şekilde herhangi bir görevden alma işlemi
yapılmayacaktır.

4- Hükümetin kuruluşundan itibaren bakanlıklara, dairelere ve bağlı kurumlara yapılacak
olan müsteşar, müdür, yönetim kurulu üyelikleri ve kaymakamlık da dahil tüm atamalar
liyakat, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin gereklerine uygun olarak
gerçekleştirilecektir.

5- Hükümetin kuruluşundan itibaren bakanlıklara, dairelere ve bağlı kurumlara her ne isim
altında olursa olsun yapılacak olan tüm istihdamlar önceden Bakanlar Kurulu’nun
bilgisine getirilecektir.

6- Geçmişte görev yapan hangi hükümet döneminde olursa olsun bakanlar kurulu kararları
da dahil yapılmış olan idari işlemlerden hukuka aykırı olduğu saptananlar iptal edilecek
veya duruma göre hukuka uygun hale getirilecektir. Bakanlıklar kendi bünyelerinde
inceleme birimleri oluşturabilir.

7- Bugüne değin hangi hükümet döneminde, hangi partiye mensup kişi ya da kişilere ilişkin
olursa olsun, bazıları kamuoyuna da yansımış olan tüm hukuksuzluk, usulsüzlük ve
yolsuzluk dosyalarının hızlı şekilde sonuçlandırılması için Polis ve Başsavcılık nezdinde
girişimde bulunulacak ve hangi dosyanın ne aşamada olduğu konusunda hükümetin
kuruluşundan itibaren mümkün olan en kısa süre içerisinde kamuoyu ile bilgi
paylaşılacaktır. Bunlardan gerek görülenlerle ilgili olarak özel soruşturma memurları
2 atanması yoluna gidilecek, özel soruşturma memurları tarafından tamamlanan dosyalar,
gereği yapılmak üzere derhal Başsavcılığa iletilecektir.

8- Koalisyon ortakları Mal Bildiriminde Bulunma yasasına uygun olarak yapılacak denetim
sonucunda mal kaçırma, malını doğru beyan etmeme veya mal varlığındaki önemli artışı
beyan etmeme ve/veya kaynağını izah etmeme durumlarıyla ilgili olarak gerekli yasal
süreçlerin başlatılması ve yasaya aykırı durumların saptanması halinde yasadaki cezaların
uygulanabilmesi için konunun Başsavcılığa aktarılması yönünde irade ortaya
koyacaklardır. Ayrıca Nereden Buldun Yasası çıkartılacaktır.

9- Koalisyon ortakları, polis ve savcılık kanalıyla yürütülecek herhangi bir soruşturmanın
sonucunda Savcılık’tan bu yönde bir talep gelmesi halinde yargılamayı mümkün kılmak
için bahse konu vekilin dokunulmazlığını kaldırma yönünde siyasi irade ortaya koyacak
ve dokunulmazlığını kaldıracaklardır.

10-Hükümet kurulur kurulmaz Başbakanlık Denetleme Kurulu’na yönetim kurulları
geçmişteki hükümetler tarafından atanmış olan bankalara ilişkin olarak, hangi hükümet
döneminde olursa olsun alınan kararların ilgili bankaları zarara uğratıp uğratmadığını
denetleme görevi verilecek ve suç unsuru saptanması durumunda konunun Başsavcılık
kanalıyla mahkemeye taşınması yönünde siyasi irade gösterilecektir.

11-Hükümet kurulur kurulmaz Sayıştay raporlarının polis ve Başsavcılık süreçleriyle ilgili
olarak hangi aşamada olduklarının tespiti ve kamuoyu ile paylaşılması yoluna gidilecektir.
Bahse konu raporların Başsavcılık ve Polis bağlamında hızlı şekilde sonuçlandırılması
için, bu iki kuruma personel ve ekipman desteği de sağlanarak siyasi bir irade ortaya
konulacaktır.

12-Kamu reformu yasa tasarısı ile ilgili çalışmalar hızla tamamlanacak ve en kısa süre
içerisinde Meclis genel kuruluna sevk edilecektir.

13-Yurttaşlık Yasasında ve Çalışma Yasası’nda değişikliğe gidilecek. Yurttaşlık verilmesine
dair kriterler keyfi uygulamaları önlemek için yeniden düzenlenecek, yurttaşlık
verilmesine bazı sınırlamalar konulacak, belirli süreler ertesinde beyaz kimlik
uygulamasıyla çalışma izinli olarak ülkemizde bulunan yabancıların seçme seçilme hakkı
hariç tüm yurttaşlık haklarını kazanmaları imkanı yaratılacak, yeni yurttaş olanların
yurttaş olmalarından sonraki ilk genel seçimde oy kullanmamaları benzeri kurallar
yürürlüğe konulacak. 3
14-İlçelerin ve emirname bölgelerinin imar planlarının üniversiteler ve özel sektörden de
hizmet alınarak mümkün olan en kısa süre içerisinde tamamlanması hedefiyle var olan
çalışmalar sonuçlandırılacaktır.

15-Bütüncül bir teşvik sisteminin yaratılması ve tüm teşviklerin tek elden denetlenebileceği
bir sistemin kurulması için dağınık yapıdaki teşvik düzenlemeleri yeni bir çerçeve yasa
altında birleştirilecek, vergi indirimlerinin ve vergi muafiyetlerinin süreleri
sınırlandırılacaktır. Turizm rezerv arazileri uluslararası ve ulusal yatırımcılara açık olacak
şekilde, çevre, vatandaşların anayasal hakları ve kamu yararı esas alınarak düzenlenecek
özel bir ihale yöntemiyle verilebilecektir.

16-Seçim ve halkoylaması yasası, YSK ile istişare edilerek, seçmenin iradesinin azami
surette sandığa yansıması ve demokrasi ilkeleri çerçevesinde yeniden gözden geçirilecek
ve değiştirilecektir.

17-Sayıştay ve Ombudsman ile ilgili mevzuat, yetki alanları konusundaki eksiklik ve
belirsizliklerin giderilmesi ve işlevlerini daha etkili biçimde yapmaları amacıyla gözden
geçirilecektir.

18-Faiz yasası hükümetin göreve gelişi ertesinde mümkün olan en kısa sürede Cumhuriyet
Meclisi’ne getirilip yürürlüğe konulacaktır.

19-Bakanlar görev alanlarını ve yetkilerini, yürüttükleri ticari faaliyette kendilerine veya
başkalarına avantaj yaratmak üzere kullanmayacaklardır.

20-Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) yasası hükümetin kuruluşundan itibaren ilk bir yıl
içerisinde değiştirilecek ve tarafsızlığı güçlendirilerek, kamuda işe girişte ve terfilerde adil
sınavların yapılmasını destekleyecek ve üyelerinin niteliklerinin çağın şartlarına uygun
şekilde düzenlendiği bir hale dönüştürülecektir.

21-Ülkemize giriş-çıkışlarda Türkiye ile online olarak sicil denetimi yapmanın mümkün
olacağı yeni bir adli yardımlaşma antlaşmasının yapılması için girişimde bulunulacak.

22-Koalisyon ortağı dört siyasi parti Kıbrıs müzakereleri konusundaki pozisyonlarını
muhafaza edeceklerdir. Kıbrıs müzakereleriyle ilgili olarak hükümet Cumhurbaşkanı ile
diyaloğu en sağlıklı seviyede tutmaya özen gösterecektir.
Taraflar arasında mutabık kalınan hususlar bunlarla sınırlı değildir. Yazımı konusunda
üzerinde uzlaşılacak diğer hususlar, yukarıdakilerle birlikte Dörtlü Koalisyon Hükümeti
Programı’nda yer alacaktır.

4
II- BAKANLIKLARIN, DAİRELERİN, KURUM VE
KURULUŞLARIN DAĞILIMI
Başbakanlık (Cumhuriyetçi Türk Partisi)
1. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı
2. Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı
3. Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği
4. Personel Dairesi Müdürlüğü
5. Kooperatif Şirketler Mukayyitliği
6. Devlet Basımevi Müdürlüğü
7. Merkezi Mevzuat Dairesi Müdürlüğü
8. Devlet Planlama Örgütü
9. Gençlik Dairesi
10. Spor Dairesi
11. Başbakanlık Denetleme Kurulu
Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
1. BRTK
2. Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi
3. Kıbrıs Vakıflar Kredi Şirketi
4. Vakıflar Bankası
5. K.T. Kooperatif Merkez Bankası Ltd. Şti.
6. Kalkınma Bankası
7. Yayın Yüksek Kurulu
8. Kıbrıs Türk Yatırım ve Geliştirme Ajansı (YAGA)
9. Kamu-Net
10. E-Devlet
11. AB Koordinasyon Merkezi
12. Piyangolar Birimi
1- Sağlık Bakanlığı (Cumhuriyetçi Türk Partisi)
1. Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi
2. Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi
5
3. İlaç ve Eczacılık Dairesi
4. Devlet Laboratuvarı Dairesi
5. Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu
2- Ekonomi ve Enerji Bakanlığı (Cumhuriyetçi Türk Partisi)
(1) Resmi Kabz Memurluğu ve Şirketler Mukayyitliği Dairesi
(2) Ticaret Dairesi Müdürlüğü
(3) Sanayi Dairesi Müdürlüğü
(4) Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
1- Kıb-Tek
2- Yenilenebilir Enerji Kurulu
3- Tarım Bakanlığı (Cumhuriyetçi Türk Partisi)
1- Tarım Dairesi Müdürlüğü
2- Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü
3- Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü
4- Tarımsal Araştırma Enstitüsü
5- Su İşleri Dairesi Müdürlüğü
6- Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürlüğü
7- Veteriner Dairesi Müdürlüğü
8- Orman Dairesi Müdürlüğü
Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
1. Toprak Ürünleri Kurumu
2. Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu
3. Genel Tarım Sigortası Fonu
4. Kıbrıs Türk Tütün Ürünleri Ltd.
5. Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi Ltd. (TAŞEL)
6. Cypruvex Ltd.
4- Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı (Hükümet Sözcüsü)
(Halkın Partisi):
6
1-Tanıtma Dairesi
2- Dış İşleri Dairesi
3- Enformasyon Dairesi
Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
1- Türk Ajansı Kıbrıs
5- İçişleri Bakanlığı (Halkın Partisi)
1- Mülki Yönetim ve Bölümleri
2- İskan ve Rehabilitasyon Dairesi
3- Tapu ve Kadastro Dairesi
4- Şehir Planlama Dairesi
5- Merkezi Cezaevi Dairesi
6- Nüfus Kayıt Dairesi
7- Muhaceret Dairesi
8- Harita Dairesi
9- Yerel Yönetimler Müdürlüğü
10- Sosyal Konut Müdürlüğü
Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
1- İskan Komitesi
6- Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı (Halkın Partisi)
1- Planlama ve İnşaat Dairesi
7
2- Trafik Dairesi
3- Karayolları Dairesi
4- Posta Dairesi
5- Sivil Havacılık Dairesi
6- Limanlar Dairesi
7- Telekomünikasyon Dairesi
Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
1- KTHY
2- Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketi
3- Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şti.
4- Trafik Hizmetleri Denetleme Birimi
5- CAS
6- Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu
7- Maliye Bakanlığı (Demokrat Parti)
1. Bütçe Dairesi
2. Maliye, Teftiş ve İnceleme Kurulu Başkanlığı
3. Gelir ve Vergi Dairesi
4. Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi
5. Gümrük ve Rüsumat Dairesi
6. Hazine ve Muhasebe Dairesi
7. Para ve Kambiyo İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi
Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
1- KKTC Merkez Bankası
8
8- Turizm ve Çevre Bakanlığı (Demokrat Parti)
1. Turizm, Tanıtma ve Pazarlama Dairesi
2. Turizm Planlama Dairesi
3. Eski Eserler ve Müzeler Dairesi
4. Çevre Koruma Dairesi
5. Meteoroloji Dairesi
Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
1- Kıbrıs Türk Turizm İşletmeleri ltd.
2- Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu
9- Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı (Toplumcu Demokrasi Partisi)
1. Talim ve Terbiye Dairesi
2. Eğitim ve Ortak Hizmetler Dairesi
3. Yüksek Öğretim ve Dış İlişkiler Dairesi
4. Milli Eğitim, Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu
5. İlköğretim Dairesi
6. Genel Orta Öğretim Dairesi
7. Mesleki Teknik Öğretim Dairesi
8. Kültür Dairesi
9. K.T. Devlet Tiyatroları
10. Devlet Senfoni Orkestra ve Korosu
Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
1- DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu
2. Lefke Avrupa Üniversitesi
3. Atatürk Öğretmen Akademisi
10- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Toplumcu Demokrasi
Partisi)
(1) Çalışma Dairesi
(2) Sosyal Sigortalar Dairesi
(3) Sosyal Hizmetler Dairesi
(4) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi
9
Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
1- İhtiyat Sandığı
2- Asgari ücret saptama komisyonu
…………………… …………………. ……………….. …………………
Tufan ERHÜRMAN Kudret ÖZERSAY Cemal ÖZYİĞİT Serdar DENKTAŞ

 

    Snack Jack
    POPÜLER FOTO GALERİLER
    SON DAKİKA HABERLERİ
    İLGİLİ HABERLER
    SON DAKİKA